Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Η απογραφή του Ελληνικού πληθυσμού που τρόμαξε τους άθεους!

H ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1951 ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ...
ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ…

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟ 1951, ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ. ΣΕ 7.632.801 ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΤΑ 7.472.559 ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ 121 ΑΤΟΜΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΘΕΟΙ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1951 ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ
ΤΟ 98% ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
Μικρό ἀπόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» φυλ. 235, Μάρτιος 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«…Γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι μία ἀπογραφή πέτυχε, πρέπει οἱ ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι θὰ προέλθουν ἐκ τῶν δελτίων, νὰ εἶνε οἱ δεῖκτες τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους, ὅπως τὴν συνθέτουν τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα της. Διεθνὲς συνέδριον στατιστικῆς, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχαν λάβει μέρος οἱ σπουδαιότερες χῶρες τοῦ κόσμου καὶ ἐγένετο σοβαρὰ συζήτησις ἐπὶ τοῦ τρόπου τῆς συντάξεως τοῦ ἐρωτηματολογίου τοῦ δελτίου τῆς ἀπογραφῆς, ἀπεφάνθη, ὅτι μεταξὺ τῶν ἐρωτημάτων, ποὺ πρέπει νὰ περιέχει τὸ δελτίον, πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ εἶνε καὶ τὸ τῆς Θρησκείας. Δικός μας δὲ ἐπιστήμων ἀρθρογραφῶν ἐπὶ τοῦ θέματος παρετήρει ὀρθῶς ὅτι «ἡ ἐξακρίβωσης τῆς θρησκείας καὶ τῆς ὁμιλουμένης γλώσσης ἀποτελοῦσι τὴν βάσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἑνὸς λαοῦ». Συνεπὴς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτὴν τῆς καταρτίσεως τῶν ἀπογραφικῶν δελτίων καὶ ἡ Ἑλλάς, ὁσάκις διενήργει ἀπογραφήν, ἐκ τῶν πρώτων ἔθετε τὸ ἐρώτημα: Εἰς ποίαν θρησκείαν ἀνήκετε; Καὶ ἡ Ἑλλὰς ἐκ τῆς ἀπογραφῆς ἐγνώριζε ποία δύναμι ἐκπροσωποῦσε στὸ Κράτος κάθε δόγμα. Ἔτσι κατὰ τὴν τελευταία ἀπογραφὴν τοῦ 1951 ἐξ ἐπόψεως θρησκείας οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος κατανέμονται ὡς ἐξῆς: Ὀρθόδοξοι 7.472.559, Καθολικοὶ 28.430, Διαμαρτυρόμενοι 7.034, Μονοφυσῖται 120, ἄλλοι χριστιανοὶ 4.438, Μουσουλμᾶνοι 112.565, Ἰσραηλῖται 6.325, Ἄλλων Θρησκειῶν 24 (*) καὶ Ἄθεοι 121…
Εἰς τὴν τελευταίαν ὅμως ἀπογραφὴν, (ποὺ ἔγινε τῆς 19.3.1961), οὐδὲν στοιχεῖον περὶ Θρησκείας θὰ ἔχωμεν. Διότι τὸ σχετικὸν ἐρώτημα, ποὺ ἦτο πρῶτο εἰς τὰ δελτία τῶν προηγουμένων ἀπογραφῶν, ἤδη παρελείφθη. Ἄλλα ἐρωτήματα ἐτέθησαν, σπουδαιοτάτης σημασίας!! Ὑπὸ τῶν σοφῶν ἐγκεφάλων τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας ἐλήφθη πρόνοια, ἵνα καταγραφοῦν τὰ πουλερικά, τὰ γίδια, τὰ βόδια, τὰ ἄλογα, τὰ βουβάλια, τὰ γαϊδούρια, τὰ μουλάρια, τὰ γουρούνια, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ ἀποχωρητήρια μὲ εἰδικὸν ἐρώτημα, πόσα ἐκ τῶν ἀποχωρητηρίων ἔχουν καζανάκια καὶ πόσοι τὰ μεταχειρίζονται…»
[(*) Ἄλλων θρησκειῶν (24 ἀτομα), πιθανόν νὰ ἦταν οἱ ξενόφερτοι Γιαχωβάδες, ποὺ δὲν εἶχαν το θάρρος νὰ τὸ ομολογήσουν ή οἱ μασόνοι].
Ὁλόκληρη τὴ «Σπίθα» τοῦ 1961, φυλ. 235, θὰ τὴν δημοσιεύσουμε στὴν ἐπόμενη ἀνάρτηση. Στὴν ἀπογραφή τοῦ 1961, ὅπως γράφει ὁ ἀγωνιστὴς Ἕλληνας ἱεράρχης π. Αὐγουστῖνος δὲν κατέγραφαν τὸ θρήσκευμα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τὰ καζανάκια, ποὺ ἔχουν στὶς τουαλέττες, γιὰ νὰ δοῦν πόσο πολιτισμένοι εἶναι οἱ Ἕλληνες!!!
Ἀσφαλῶς ἦταν χέρι των μασόνων, μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸν «μεγάλο» ἀρχημασόνο γέρο Κωνσταντῖνο Καραμαλή.
makeleio.grFollow us: Unexplainedgr0 Comment:

Δημοσίευση σχολίου